Mirja Lindström konsult

Diplomerad organisationskonsult, – samtalscoach och UL- handledare med hållbarhet i fokus för individuellt och organisatoriskt växande.

Jag tar uppdrag i hela regionen Höga Kusten samt skräddarsyr kurser och konferenser på gården där det även finns lokal för samtalscoaching. Varje uppdrag är unikt, vilket jag skräddarsyr med beprövade och processinriktade metoder. Jag samverkar även med andra aktörer som t ex Rezon med UL/ Utvecklande Ledarskap.

Mina kompetenser: teambuildning, chefs- ,grupp- och organisationsutveckling, chefshandledning, coaching av chefer, ledare, medarbetare. konfikthantering, kommunikation- och feedbackkultur, systemiska perspektiv i förändringsprocesser. Med tanke på att jag har arbetat många år som enhetschef/ rektor/ förskolechef har jag bred erfarenhet av olika typer av personal- och arbetsmiljöfrågor samt bild, drama, metodik och pedagogik eftersom jag har arbetat som förskollärare och bildpedagog.

Mera information om mig finns linkedin.com/in/mirja-lindstrom

OLIKA TJÄNSTER:

ORGANISATIONSUTVECKLING

En stark organisationskultur med tydlig värdegrund bidrar till högre effektivitet och kvalité för kunder och medarbetare. Organisationer är människor som ständigt påverkar och är beroende av varandra. Jag kartlägger och synliggör tillsammans med dig orsaker till det som fungerar bra och det som kan fungera bättre. Vi skapar en strategi med vidgat perspektiv, lägger till nya metoder i processen och analyserar att rätt nyckelpersoner är delaktiga som driver utvecklingsprocessen vidare. Mina konsulttjänster hjälper när:

Ny riktning är aktuell

Vid en omorganisation, när företag/ arbetsgrupper slås samman. När nya verktyg och strategier behövs. När det är dags att rekrytera nya medarbetare/ hitta rätt kompetens

Tillvägagångssätt:

Nulägesanalys med kartläggning av organisationen där vi tittar på aspekter som kultur, struktur, process, personal. Tydliggöra organisationens syfte, värderingar, vision. Synliggöra vilken typ av förändring är aktuell för dig och din organisation samt göra en tidplan och konkretisera strategier för förändringsarbete.

 PROCESS- OCH STRATEGISKT STÖD för chefer och ledningsgrupper

Kartläggning och process sker i flera steg och varierar utifrån sammanhanget i organisationen. Utifrån behovsanalysen, bidrar jag med verktyg och kompetens om förändringsprocesser. Vi undersöker det som sker och synliggör de bakomliggande faktorerna i gruppen/ organisationen. Vi vrider och vänder på förväntningar, utmaningar och farhågor. Vi reflekterar och undersöker lösningar utifrån alla aspekter. Nästa steg blir att göra en arbetsgång med tidplan, struktur för att nå de uppsatta målen. Vi kartlägger och tydliggör:

– mål, syfte och roller, förhållnings- och arbetssätt, förväntningar

– faktiska förutsättningar i relation till strategiska och operativa frågorhållbar och rimlig tidplan med arbetsgång. Det leder till konkreta verktyg att utveckla och driva processer och strategier. Effekter:

Du är övertygad att rätt riktning och beslut tas, gruppens gemensamma arbetsprocesser blir tydligare och motivationen ökar.

En gemensam målbild stödjer hållbar utvecklingsriktning för dig som chef och din organisation. Tydlig kommunikation bidrar till ett tillitsfullt och hållbart klimat i hela organisationen.

TEAM- OCH MEDARBETARUTVECKLING

Välfungerande arbetsgrupper med hög effektivitet och med motiverade medarbetare bidrar till organisationens framgång. Samhällsutvecklingen ställer krav på organisationer och medarbetares förmåga att hantera förändringar. Allt för ofta är det svårt i arbetsgrupper att få samarbetet att flyta, vilket hindrar organisationsutveckling och kan vara bidragande orsak till ohälsa. Jag är behjälplig och arbetar lösningsfokuserat:

 • När problemen “ sitter i väggarna”
 • När personalen pratar om varandra och inte med varandra
 • När personalen inte vill förändring
 • När samarbetet inte fungerar
 • Vid hög sjukfrånvaro
 • Nya team/ nya grupper/ nya roller skall implementeras

ATT SKAPA EFFEKTIVA TEAM Hur samarbetar vi med varandra? Vad är gruppens mål och syfte?

Framgången är när vi kopplar individens ansvar med gruppens utveckling, där alla är delaktiga och bidrar med sin speciella kompetens mot det gemensamma målet.Jag använder mig av Susan A. Wheelans forskning och grupputvecklingsmodell som stödjer  chefens agerande i ledarskapet och arbetsgrupper att handskas med situationen i de olika grupputvecklingsfaserna.

Vi startar med att jag träffar dig som chef och kommer överens om inriktningen i uppdraget med tydligt mål och syfte. Jag träffar arbetsgruppen/ er och grundar en plattform för samarbete och tillit. Vi gör en lägesanalys och sedan handleder jag grupp och ledare, vilket ledarskap som krävs av dig och vilka insatser arbetsgruppen fokuserar på för att uppnå det effektiva teamet. Effekter:

 • Kunskap och verktyg för de olika grupputvecklingsfaserna både för ledare och gruppmedlemmar
 • Verktyg för att hantera konflikter där underliggande problem synliggörs och åtgärdas
 • Ökad motivation, delaktighet, kreativitet och hälsa, vilket frigör energi och handlingskraft i organisationen
 • Antalet högpresterande team ökar
 • Verktyg och strategier att bibehålla välfungerande team

MEDARBETARSKAP

Vikten av att synliggöra och lyfta medarbetarskapet i organisationer är nödvändigt för allas skull. Den moderna organisationens framgång beror på medarbetarnas förmåga att samarbeta där kunskaper integreras, vilket är ett åtagande både för chef och medarbetare. Tydlighet kring arbetsgivarens mål, syfte, vision, värdegrund i relation till medarbetarens arbetsuppgifter och prestation i samverkan med kollegor är nyckelbegrepp för hållbar utveckling.

Hur självklart det än låter, lika komplext kan det vara där en tydlig insats behövs av en fristående konsult. Här effekter som jag kan bidra till:

 • högre effektivitet med tydlighet kring mål, roller, ansvar
 • motiverade, delaktiga och kreativa medarbetare
 • en välfungerande feedbackkultur i organisationen
 • tillitsfullt klimat och med gott samarbete
 • minskad ohälsa

TEAMLEDARE/ TEAMLEDARUTBILDNING

Att vara en god ledare innebär inte nödvändigtvis ett formellt chefsansvar men ett ansvar för gott ledarskap. I dagens organisationer krävs självledarskap och ledarskap i många roller. Jag erbjuder utbildning, coachning, handledning kring ledarskap och samspelet med grupper. Jag anpassar upplägget utifrån behovet. Här exempel på frågeställningar kring teamledarskap:

 • vill jag vara ledare?
 • hur vill jag vara som ledare?
 • vad har jag för mandat som teamledare?
 • har jag gruppens mandat till att vara ledare?
 • hur bidrar jag till ett positivt och tillitsfullt klimat?
 • hur leder jag med ett tydligt målfokus mot uppdraget?
 • hur agerar jag i olika faser i grupputveckling?
 • hur ger jag och tar emot konstruktiv feedback?

UTVECKLANDE LEDARSKAP UL / konceptutbildning enligt Försvarshögskolan

En av de främsta vetenskapligt förankrade ledarskapsutbildningarna i Sverige som jag samarbetar med REZON i Höga Kusten. Nästa kurs hålls i Höga Kusten med start den 25 september tillsammans med Rezon. Vill du veta mera, ta gärna kontakt med mig!

Vi lägger fokus på att få kunskap om ledarskapmodellen och identifiera dina ledarbeteenden genom en 360 graders bedömningsmatris. Du får verktyg att träna och utveckla dina ledarbeteenden samt tekniker och färdigheter som främjar samspelet med medarbetare och organisationens effektivitet. Kursen pågår 3+ 1 dag där du träffar andra chefer/ ledare. Du kan ha personalansvar eller vara team/ projektledare.